VOLLEDIGE UITSPRAAK KOLLUMERPOMP

by Mr Frank Visser | januari 19, 2022 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK KOLLUMERPOMP

Datum mondelinge uitspraak: 27 oktober 2021  (onder voorbehoud van vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Hardegarijp

 

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Marijke X & Andrew X

te Kollumerpomp,

verder te noemen: Familie X,

en

Monique X & Andy X

te Kollumerpomp,

verder te noemen: Familie X,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie januari 2021 te doen beslechten.

De vordering van Familie X is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie X opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 27 oktober 2021, welke is gehouden te Hardegarijp.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen van de Families X en X en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd, samen met deskundige Aniek Winters.

Tenslotte is geluisterd in de woning van Familie X, waar deskundige Erik Roelofsen al eerder geluidsmetingen had uitgevoerd.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

De vordering van Familie X: 

Familie X vordert, kort gezegd, dat een einde wordt gemaakt aan de door de honden veroorzaakte geluidsoverlast, alsmede dat er een eind wordt gemaakt aan de stankoverlast als het gevolg van het houden van een pony in de achtertuin van de familie X.

 

De vordering van Familie X:

Familie X vordert, kort gezegd, dat de familie X moet stoppen met klagen over hun huisdieren. Daarnaast vordert familie X dat familie X stopt met het verspreiden van roddels en het opjutten van het dorp tegen hun honden.

Na het ondertekenen van de bindend advies overeenkomst heeft Familie X nog een aantal nieuwe eisen geformuleerd, deze zijn echter niet in behandeling genomen omdat de bindend advies overeenkomst daarin niet voorziet.

 

Summiere omschrijving van het conflict.  

Partijen zijn elkaars buren in Kollumerpomp.

Familie X woont daar ongeveer 10 jaar en Familie X al 30 jaar. Hun tuinen grenzen aan elkaar.

Na aankoop van het huis ontdekte Familie X dat de buren meerdere honden (inmiddels zijn het er 3) hadden, die vaak keffen en blaffen. Daarnaast houdt Familie X ook een paard (Shetland pony) op het achtererf, die volgens Familie X stank- en geluidsoverlast veroorzaakt. Familie X wil dat deze overlast stopt. Familie X betwist de overlast en meent dat Familie X roddelt en mensen tegen haar opzet.

 

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan:

  1. Sinds ongeveer 10 jaar woont Familie X aan de xxxxx te Kollumerpomp.
  2. Familie X woont ongeveer al 30 jaar aan de xxxxx te Kollumerpomp.
  3. De achtertuinen/-erven van de beide families grenzen aan elkaar.
  4. Familie X heeft drie hondjes, die geregeld keffen en huilen. Op straat gedragen zij zich agressief naar andere honden. Daarnaast houdt Familie X een pony op een klein achtererf.
  5. De honden en de pony worden goed verzorgd.

 

Verslag van de deskundigen

Deskundige Winters heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd.

  • Het is duidelijk, dat Monique X onvoldoende overwicht heeft op de hondjes, waardoor deze zelf de leiding nemen. Het blaf- en agressiegedrag laat zich daardoor goed verklaren.
  • De situatie kan aanzienlijk verbeteren, als Monique X gebruik maakt van het aanbod van de deskundige om een consult aan huis te verzorgen, gericht op het herwinnen van haar leidersrol en zich naar de dan te geven aanwijzingen gedraagt.
  • De Shetland-pony ziet er op zichzelf goed verzorgd uit. De omstandigheden waaronder deze pony wordt gehouden zijn vanuit een oogpunt van dierenwelzijn echter onaanvaardbaar. De pony staat geheel alleen op een klein plaatsje zonder contact met soortgenoten en zonder mogelijkheid tot vrije uitloop. Het af en toe mee uit wandelen nemen en het laten grazen op een grasveld zijn volstrekt onvoldoende. Deze pony moet elders worden ondergebracht.

 

Deskundige Erik Roelofsen heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd:

  • Er is gedurende ongeveer vijf dagen binnenshuis bij de Familie X geluid Gedurende de dag blaffen en huilen de honden gemiddeld 5 keer en dan ongeveer een minuut lang. Tijdens de avond en nacht is het stil.
  • Het blaffen veroorzaakt binnenhuis van Familie X een geluidsbelasting van 56 dB.

 

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

De honden.

Voldoende is gebleken, dat de honden van Familie X inderdaad geregeld geluidsoverlast veroorzaken. Gelet op de door de deskundige gemeten frequentie en duur, oordeel ik dit echter niet dusdanig ernstig dat naar verkeersopvattingen sprake is van onaanvaardbare en daarom onrechtmatige overlast.

Dat de honden buiten onaangepast gedrag vertonen is ten opzichte van Familie X evenmin onrechtmatig te noemen.

Wat anders is, dat de hondjes wel probleemgedrag vertonen, dat overlast veroorzaakt. Ik ben van oordeel, dat Familie X gehouden is de aangeboden begeleiding te aanvaarden, nu dat weinig belastend is voor hen maar wel ontlastend voor de buren. Daartoe zal ik Monique X, die feitelijk voor de hondjes zorgt, verplichten.

 

Pony

Het hobbymatig houden van een paard in de gemeente Noardeast-Fryslan op een woonbestemming is op zichzelf toegestaan. Het betreft een zeer landelijk gelegen locatie, met aangrenzende weilanden, zodat bewoners enige agrarische geluiden en geuren hebben te dulden. Ik ben van oordeel dat de klachten van Familie X daarover ongegrond zijn.

Naar hedendaagse opvattingen moet de rechter echter ook rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van dieren. Ik ben het met deskundige Winters eens, dat de plek en manier waarop de pony wordt gehouden dermate dieronvriendelijk is, dat daaraan een einde moet komen. Ook Familie X ziet naar eigen zeggen inmiddels wel in, dat de pony elders beter af kan zijn.

 

Ongewenst gedrag Familie X

Niet gebleken is dat de Familie X zich ten opzichte van Familie X onrechtmatig heeft gedragen door middel van roddelen en dergelijke. Uiteraard leidt een zaak als deze in een kleine dorps-gemeenschap tot praatjes, maar Familie X heeft de mensen niet tegen Familie X opgezet. Wel is sprake van pestgedrag door anderen, wat Familie X niet heeft uitgelokt. Er wordt een dringende oproep gedaan aan de inwoners van Kollummerpomp om dit pestgedrag, al dan niet gepleegd door hun kinderen, onmiddellijk te staken.

 

Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

B E S L I S S I N G

Familie X wordt verplicht om in de persoon van Monique X binnen drie maanden na vandaag een consult aan huis te ontvangen door deskundige Winters, of een door haar aan te wijzen andere deskundige, en verder om binnen die termijn een ander onderkomen te vinden voor de in deze procedure bedoelde pony. Indien daaraan niet of niet op tijd wordt voldaan, verbeurt Familie X (hoofdelijke verplichting) van rechtswege (geen aanmaning nodig) een boete aan Familie X van € 50,– per dag met een maximum van € 10.000,–.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Hardegarijp op 27 oktober 2021.

 

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 4 november 2021.

 

H.T. Walstra                                                              Mr. F.M. Visser