VOLLEDIGE UITSPRAAK ANNA PAULOWNA

by Mr Frank Visser | september 13, 2021 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK ANNA PAULOWNA

Datum mondelinge uitspraak: 26 mei 2021 (onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Schagen

Bindend Advies.

 In het geschil tussen:

Jur X

wonende te Anna Paulowna, verder te noemen: X,

 tegen

Ton en Hanneke X

wonende te Anna Paulowna,

verder te noemen: familie X,

 gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie januari 2021 te doen beslechten.

De vordering van X is opgenomen in de bindend advies overeen- komst. Daarin is ook een tegenvordering van familie X opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 26 mei 2021, welke is gehouden te Schagen.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen van X en familie X en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezichtigd. Als deskundigen waren aanwezig geluidsexpert ing. E. Roelofsen en expert ongediertebestrijding Dr.Ir. B. Meerburg, die onderzoek hebben gedaan. Deskundige Roelofsen had al eerder geluidsmetingen gedaan op het perceel van X. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht. De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vorderingen van X, zoals deze door de bindend adviseur zijn begrepen:

 • Geluidsoverlast veroorzaakt door de dieren van familie X moet
 • Mesthoop op het perceel van familie X moet op een andere plek komen, liefst zo ver mogelijk van de
 • Rattenplaag, als gevolg van overvoeding door familie X, moet worden gestopt.
 • Vordering van familie X, zoals deze door de bindend adviseur zijn begrepen
 • Tussen X en familie X moet een contactverbod komen
 • X mag het erf van familie X niet meer zonder toestemming vooraf betreden.
 • De kippen en konijnen, die ooit van X waren, maar over wie familie X zich heeft ontfermd, blijven evenals hun nageslacht in eigendom bij familie X. Een verklaring voor recht, dat X daar geen aanspraak meer opHet conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict, dat partijen verdeeld houdt, laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen wonen naast elkaar aan de X in Anna Paulowna. X verhuurt een deel van zijn woning en een bijgebouw op zijn perceel als bed & breakfast. Familie X houdt kippen en hanen en ander gevogelte en kleinvee op haar perceel.

X beklaagt zich over stank- en geluidsoverlast, vooral van het pluimvee. Zijn gasten worden volgens hem dagelijks rond 04.00 uur gewekt door kukelende hanen. Daarnaast leidt de ontlasting van de dieren tot stankoverlast. Gasten van X hebben zich daarover beklaagd en volgens hem heeft dit een negatieve invloed op het aantal bij hem logerende gasten. Verder is er volgens X sprake van een rattenplaag, veroorzaakt door van het overvoeren van de hiervoor bedoelde dieren door familie X.

Familie X houdt bij elkaar 139 dieren op haar erf en houdt daar heel veel van. Zij ervaart juist overlast van haar buurman X. Volgens familie X begeeft hij zich zonder haar toestemming op haar grond, vertoont agressief gedrag en daagt haar voortdurend uit. Zij betwist de aangevoerde overlast, althans is van mening dat X die aan zichzelf heeft te wijten, door zonder overleg een gastenverblijf vlakbij de erfgrens, de kippenhokken en de mest-/composthoop te realiseren. Overigens is zij is best bereid de mest-/composthoop en het kippenhok te verplaatsen, als dat nodig mocht blijken. Zij betwijfelt of haar dieren een negatieve invloed hebben  op de belangstelling van gasten voor zijn bed & breakfast. Tenslotte vraagt familie X aandacht voor de dieronvriendelijke wijze waarop X met dieren omgaat, zoals te weinig voeding geven, zieke dieren onbehandeld laten en wreedheid.

Beoordeling van het geschil.

 Vaststaande feiten

De volgende feiten zijn voldoende komen vast te staan:

 1. Sinds 6 juli 2007 is X eigenaar van de vrijstaande boerderij met schuur, met ondergrond, tuin, erf, weiland, en verdere toebehoren te Anna Paulowna, aan de X, kadastraal bekend gemeente Anna Paulowna, sectie X, volgens de transportakte groot X.
 2. Sinds 16 november 2007 is familie X eigenaar van de vrijstaande woning met vrijstaande schuur, erf, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden te Anna Paulowna, X, kadastraal bekend gemeente Anna Paulowna, sectie X, volgens de transportakte groot
 3. Tussen beide percelen is nog een stukje grond gelegen van ongeveer X met daarop een gedeelte van een schuur, dat op 7 juni 2010 in eigendom is verkregen door
 4. De hiervoor genoemde erven van X grenzen aan het hiervoor genoemde erf van familie
 5. Familie X heeft bij het verkrijgen van hun perceel de daar toen reeds aanwezige dieren overgenomen van de oude Inmiddels is het aantal dieren in de loop der jaren toegenomen tot thans 139 dieren. Het gaat om 4 zwanen, 4 ganzen, 23 eenden, 2 fazanten, 40 duiven, 35 kippen (waarvan 17 hanen), 22 konijnen, 1 schaap en 8 geiten. Een aantal daarvan is afkomstig, dan wel verwekt door dieren van X, die zijn overgestoken naar het erf van familie X en daar vervolgens zijn opgehokt.
 6. De kippen (met hanen) worden gehouden in kippenverblijven, waarvan er één op slechts ongeveer 7 meter van de zijgevel van de B&B van X is De andere kippenverblijven liggen daar ongeveer 32 meter vandaan. Op ongeveer 25 meter van de erfgrens ligt een mest-/composthoop.
 1. Totdat X in 2017 ging scheiden, was de relatie tussen partijen Nadat Hanneke X zich met deze scheiding bemoeide en de kant van de toenmalige echtgenote van X koos, ging het verkeerd. De relatie was ernstig bekoeld.
 2. Niettegenstaande de gespannen verhoudingen heeft X zonder toestemming van familie X het erf van laatstgenoemde betreden, om snoeiwerkzaamheden te Het is daarbij tot een mondelinge confrontatie gekomen, waarbij X wel een kettingzaag in zijn handen had.
 3. In een loods/schuur op het perceel van X nestelen veel Deze kunnen die loods/schuur gemakkelijk binnenkomen en vinden daar, vanwege de opgestapelde rommel, voldoende ruimte om te schuilen en te nestelen.
 • Ook op het perceel van familie X lopen Deze worden echter door Ton X bestreden met klemmen en door ze af te schieten.

Verslag van de deskundigen

Deskundige Meerburg heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd:

 • Er is inderdaad sprake van een rattenplaag. De ratten worden enerzijds aangetrokken door voer, dat zich op het perceel van familie X bevindt en anderzijds door een rommelige schuur/loods op het terrein van X, waar zij gemakkelijk kunnen
 • Het is een illusie om te denken, dat men de aanwezigheid van ratten te allen tijde kan voorkomen. Wel is het zaak de populatie door bestrijding binnen de perken te houden. Het beste zou zijn, als partijen samen optrokken in de bestrijding van die
 • In elk geval verdient het aandacht om zo weinig mogelijk voedsel voor de ratten bereikbaar te houden en om de schuur/loods ontoegankelijk voor ratten te

Deskundige Erik Roelofsen heeft, voor zover thans van belang, kort samengevat het volgende geconcludeerd.

 • Gedurende een week is de geluidsbelasting op de gevel van de B&B gemeten tussen 23.00 en 07.00 uur. Daarbij zijn van 20 tot 80 keer per nacht, met name vanaf 04.00 uur, tussen de 20 tot 80 keer geluidsniveaus gemeten van 65 tot 77 dB gemeten, vrijwel telkens veroorzaakt door de hanen. Ook slaan de ganzen in de nacht wel eens aan, maar dit alleen als mensen het erf van X
 • Het maximaal toelaatbare geluidsniveau is 60 dB. Dat betekent dat de geconstateerde overschrijding neerkomt op vrijwel het drievoudige van wat is
 • Het huisvesten van de hanen aan de andere zijde van het perceel van familie X, zal ongetwijfeld een sterke verbetering geven. Verder is het dan wel zaak dat de hanen gedurende de nacht in een afgesloten nachthok

Inhoudelijke beoordeling van het conflict

Toepasselijke normen.

Artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt buren om onrechtmatig hinder te veroorzaken, waaronder hinder veroorzaakt door stank en geluid.

Artikel 6.162 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt onrechtmatig handelen in zijn     algemeenheid,    waaronder het         maken                van              inbreuk           op     het eigendomsrecht van anderen.

Volgens het geldende bestemmingsplan heeft het perceel van familie X de bestemming wonen, terwijl op het perceel van X naast wonen het aanbieden van nachtverblijf is toegestaan.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt voor inrichtingen, in de zin van dat besluit, een nachtelijke geluidsnorm vast van maximaal 60dB, te meten op de gevel van naburige gebouwen waar mensen verblijven.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt voor inrichtingen, in de zin van dat besluit, een minimale afstand vast van 50 meter tussen een mestopslag en een geurgevoelig object, zoals een woning of een verblijf voor mensen.

Mede getoetst aan de voorgaande normen, wordt het volgende overwogen:

Geluidsoverlast.

 Op grond van de bevindingen van de deskundige Roelofsen, en mijn eigen waarnemingen, acht ik voldoende gebleken, dat de door familie X gehouden dieren, meer in het bijzonder de 17 hanen, inderdaad structureel geluidsoverlast veroorzaken aan de buren en hun gasten. De ganzen maken incidenteel ook lawaai, maar dat stelt weinig voor, terwijl het juist de gasten van X zijn, die deze ganzen door hun nachtelijk arriveren/thuiskomen activeren.

De vraag is nu, of deze overlast onrechtmatige hinder oplevert in de zin van artikel 5.37 BW.

Ook indien het activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing zou zijn op familie X, welke vraag ik onbeantwoord laat, geven de daarin voor inrichtingen gegeven geluidsnormen wel een indicatie van wat objectief gezien in de verhouding tussen buren nog voor rechtmatig wordt gezien en wat niet. Het is duidelijk, dat deze normen aanmerkelijk worden overtreden. Er wordt ook volgens mijn eigen waarneming veel teveel geluid gemaakt door de hanen, waardoor de nachtrust bij de buren ernstig wordt verstoord. Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar en daarom onrechtmatig.

Het is juist, dat men in een landelijke omgeving in de regel moet accepteren dat de buren kippen houden, maar 17 hanen, die bovendien onnodig dicht op de erfgrens met de buren zijn gehuisvest, zonder afsluitbaar nachthok, gaat te ver. Dat hoeft X niet te accepteren.

Gelet op de bevindingen van de geluidsdeskundige acht ik daarom geboden, dat familie X de volgende maatregelen treft:

 • Het blijvend terugbrengen van het aantal hanen op haar perceel tot maximaal
 • Het blijvend huisvesten van haar kippen en overgebleven hanen in een of meer kippenhokken, die aan de uiterste noordelijke zijde van haar perceel moeten worden
 • Het blijvend voorzien van de hiervoor bedoelde kippenhokken van even zoveel voldoende licht- en geluidsdichte nachthokken, die gesloten moeten zijn vanaf (ongeveer) zonsondergang tot 30 uur in de morgen.

Stankoverlast.

Ik heb geen stankoverlast geconstateerd. De door X gewraakte mest-/composthoop stonk niet, maar omdat familie X heeft toegezegd de mest-/composthoop te verplaatsen, mag van haar worden verwacht dat zij dat ook doet.

Rattenplaag.

Op grond van de bevindingen van de deskundige Meerburg en mijn eigen waarnemingen acht ik voldoende gebleken, dat er inderdaad sprake is van overlast door ongedierte op het erf van X. Niet gebleken is echter, dat deze overlast geheel, dan wel grotendeels wordt veroorzaakt door overmatig voeren van de op het perceel van familie X gehouden  dieren. Dat voeren zal ongetwijfeld bijdragen aan het probleem, maar het gaat niet aan om in deze alleen met de vinger naar de familie X wijzen, die -anders dan X- wel aan bestrijding doen.

Nu een gezamenlijke bestrijding van de ratten vooralsnog niet haalbaar voorkomt, zal ieder van partijen zijn eigen erf rattenvrij moeten houden. Familie X doet dat, maar X niet, althans niet serieus. Zolang X geen maatregelen neemt tegen de ratten op zijn eigen erf, meer in het bijzonder door hun huidige nestplek in zijn loods/schuur ontoegankelijk voor ratten te maken, kan en mag hij niks van familie X eisen.

Dit onderdeel van de vordering van X is dus niet toewijsbaar.

Van X afkomstige dieren en hun nageslacht.

 Uiteraard stond het familie X niet vrij, om vanaf het erf van X naar haar erf, overgelopen dieren voortaan als de hare te houden en op te hokken. Zij werd daarvan natuurlijk geen eigenaar. Dat gold ook voor het door die dieren verwekte nageslacht.

Maar nu X heeft laten weten geen behoefte meer te hebben aan teruggave, mag dat worden verstaan als een vrijwillige afstand ten behoeve van familie X, die daarvan vanaf vandaag dus alsnog eigenaar zijn geworden.

Toegangs- en contactverbod.

Het lijdt geen twijfel, dat het door X, tegen de zin van familie X, betreden van het perceel van laatstgenoemde onrechtmatig is, zodat een verbod daartoe voor de hand ligt. Zeker nu het zonder toestemming betreden van dit perceel, gelet op de gespannen verhoudingen, escalatie in de hand werkt. Om te voorkomen dat familie X op haar beurt zonder toestemming het perceel van X zou betreden, wat eveneens escalerend kan werken, zal dit verbod ook haar treffen.

In het verlengde van het voorgaande ligt een contactverbod voor beide partijen eveneens voor de hand. Partijen moeten elkaar met rust laten, zodat de rust ter plaatse kan terugkeren.

Dit alles zoals hierna nader te bepalen. Eindoverweging

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

 Voor wat betreft de vordering van X

 Familie X wordt verplicht om binnen drie maanden na vandaag:

 • Het aantal hanen op haar perceel blijvend terug te brengen tot maximaal
 • Haar kippen (met inbegrip van de overblijvende hanen) blijvend te huisvesten in een of meer afgesloten kippenverblijven, die moeten worden gerealiseerd aan de uiterst noordelijke zijde van haar
 • De hiervoor bedoelde kippenverblijven elk te voorzien van voldoende licht- en geluidsdichte nachthokken, die vanaf (ongeveer) zonsondergang tot 08.30 uur in de morgen afgesloten moeten zijn.
 • De in deze procedure bedoelde mest-/composthoop blijvend te verplaatsen naar de noordelijke kant van haar perceel, althans op meer dan 50 meter vanaf de gevel van de B&B van

Voldoet familie X niet aan het voorgaande, dan verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan X een boete van € 100,-

 • per dag dat zij in overtreding is, althans per overtreding, met een maximum van € 10.000,–.

Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden om op welke wijze dan ook, direct of indirect nog contact met elkaar op te nemen: zoals in geschrift, woord en/of gebaar, waaronder begrepen het op voor de buren hoorbare wijze geven van commentaar op de buren. Een uitzondering geldt voor een kort, zakelijk briefje, indien dat nodig is in verband met bijvoorbeeld dringende werkzaamheden of onderhoud, welke briefjes via de gewone post moeten worden verstuurd.

Het wordt partijen met onmiddellijke ingang eveneens verboden elkaars erf zonder toestemming te betreden,

Indien partijen, of één van hen, zich niet aan het voorgaande houden, verbeuren zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de tegenpartij een boete van € 500,– per overtreding, alles met een maximum van € 5.000,–.

De hiervoor opgelegde verplichtingen gelden, voor wat betreft familie X, als voor beide echtelieden hoofdelijke verplichtingen.

Voor recht wordt verklaard dat de aan X toebehorende dieren, die ooit naar het perceel van familie X waren overlopen, met inbegrip van hun nageslacht, thans in eigendom toebehoren aan familie X en dus niet hoeven te worden teruggegeven.

Het over en weer (mogelijk) meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgesproken te Schagen op 26 mei 2021.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en H.T. Walstra als secretaris op 1 juni 2021.