VOLLEDIGE UITSPRAAK SOESTERBERG

by Mr Frank Visser | september 20, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK SOESTERBERG

Datum mondelinge uitspraak: 23 mei 2018

Plaats uitspraak: Soest

(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

X

te: Soesterberg

verder te noemen: X,

bijgestaan door haar dochter X

tegen:

X

te: Soesterberg

verder te noemen X

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van X is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van X opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 23 mei 2018, welke is gehouden te Soest.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich op 23 mei 2018 begeven naar de in deze procedure bedoelde appartementen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig Ing. Erik Roelofsen B.Sc. als deskundige, die geluidsmetingen heeft gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

X stelt overlast te ondervinden van het te harde geluid van de televisie(s) van X. X betwist overlast te veroorzaken. Beide partijen betichten elkaar van lastigvallen, intimidaties en/of bedreigingen.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan.

  1. Partijen zijn elkaars buren. X huurt de woning staande en gelegen te Soesterberg aan de Huis ten Halve nummer 4. X huurt de daarnaast gelegen woning aan de Huis ten Halve 3.
  2. X, die thans 90 jaar oud is, heeft in haar woning twee televisietoestellen staan; de een in de woonkamer en de andere in haar slaapkamer. Zij heeft vrijwel altijd, behalve in de nacht, een van die televisies aanstaan.
  3. X, die lijdt aan epilepsie, heeft rust en regelmaat nodig. Zij heeft zich veelvuldig bij X beklaagd over het volgens haar te harde geluid van de televisie(s) van X. Toen X liet blijken dat niet meer te willen en weigerde de deur te openen, is X gaan kloppen op deur en raam. De dochters van X hebben daarop aan X in niet mis te verstane bewoordingen laten weten, dat laatstgenoemde moest ophouden.
  4. X is inderdaad hardhorend, maar heeft inmiddels een goed functionerend gehoorapparaat. Voordat zij dat gehoorapparaat had, stond de televisie inderdaad wel te hard, maar tegenwoordig zeker niet meer.
  5. Vroeger sliep X in de slaapkamer die grenst aan de slaapkamer van X. Tegenwoordig slaapt zij in een andere slaapkamer.
  6. Bij gelegenheid van het locatiebezoek en de hoorzitting heeft X laten weten, al geruime tijd geen last meer te hebben van de televisies van X.

Verslag van de deskundige.

De deskundige heeft, voor zover thans van belang en kort samengevat het volgende laten weten.

  • Als een van beide televisies van X aanstaat op een gemiddeld niveau (stand 45) of lager, is dat noch in de huiskamer van X, noch in haar vroegere, aan de slaapkamer van X grenzende, slaapkamer te horen.
  • Datzelfde geldt als een van deze twee televisies aanstaat op een zeer luid niveau (stand 60).
  • Als een van beide televisies op oorverdovend niveau aanstaat (stand 90+ wat neerkomt op meer dan 80 dB), is dat in de huiskamer van X niet merkbaar te horen. In haar vroegere slaapkamer wel (geluidsterkte ongeveer 37 dB).

Inhoudelijke beoordeling van het geschil.

Geluidsoverlast.

In de onderhavige zaak is in niet komen vast te staan, dat X zich inderdaad schuldig maakt of heeft schuldig gemaakt aan structurele, maatschappelijk onaanvaardbare en daarom onrechtmatige geluidsoverlast.

Alleen als de televisie in de slaapkamer van X op een oorverdovend geluidsniveau wordt aangezet, is dat te horen in een slaapkamer van X, waar zij niet eens slaapt. Bij de uitgevoerde geluidstest is het niet gelukt dusdanig veel televisiegeluid te produceren, dat dit hoorbaar was elders in de woning van X. Haar suggestie, dat de televisies waren gemanipuleerd, snijdt geen hout, omdat de televisies wel degelijk heel veel geluid konden produceren. Ze konden gewoon niet harder!

Daarmee ontvalt de grondslag van de tegenvordering van X, houdende een verbod om de televisies te hard aan te zetten.

Onderlinge bejegening.

Voldoende gebleken is wel, dat X haar buurvrouw X is blijven belagen met haar (zoals hiervoor is geoordeeld) onterechte klachten, ook nadat X had laten blijken dat zij dat niet wilde. Het is mede gelet op haar hoge leeftijd alleszins begrijpelijk, dat X zich hierdoor geïntimideerd voelde. X moet daar op straffe van een boete onmiddellijk mee ophouden. Ik zal een en ander in de vorm van een contactverbod gieten, zoals hierna te bepalen.

Omgekeerd is eveneens voldoende gebleken, dat de dochters van X éénmaal mondeling verhaal zijn gaan halen bij de voordeur van X. Nu zich dat tot die éne keer heeft beperkt en daartoe, anders dan bij de klachten van X, alle aanleiding bestond, acht ik dat niet onrechtmatig. Overigens blijkt uit niets, dat X daar zelf enige actieve rol in heeft gespeeld. Voor een zich tot X richtend verbod zie ik dan ook geen enkele reden.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van X.

X wordt met onmiddellijke ingang verboden om direct of indirect contact te zoeken en/of op te nemen met X, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) door aanbellen, -kloppen, -spreken/roepen, opbellen, appen, mailen of door het sturen of bezorgen van briefjes.

Indien X zich daar niet aan houdt verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan X een boete van € 100,– per overtreding, met een maximum van € 5.000.

Het mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van X.

De tegenvordering van X wordt afgewezen.

 Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Soest op 23 mei 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 5 juni 2018.

Mr. S. Terstegge                                                                                 Mr. F.M. Visser