VOLLEDIGE UITSPRAAK LELYSTAD

by Mr Frank Visser | september 6, 2018 | 0 Comments
VOLLEDIGE UITSPRAAK LELYSTAD

Datum mondelinge uitspraak: 6 juni 2018

(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Plaats uitspraak: Lelystad

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Conny te Lelystad

verder te noemen Conny,

en

Tilly te Lelystad

verder te noemen Tilly,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie juni 2018 te doen beslechten.

De vordering van Conny is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Tilly opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennisgenomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 5 juni 2018, welke is gehouden te Lelystad.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde woningen c.a. en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.

Hierna is op 6 juni 2018, iets na 00.00 uur mondeling uitspraak gedaan.

Vordering van Conny:

Conny vordert, kort samengevat, dat Tilly op straffe van een boete wordt verboden door te gaan met stalken, treiteren, harde muziek afspelen en luid meezingen en verder dat Tilly van de spullen van Conny afblijft en uit de tuin van Conny blijft. Conny dringt aan op het treffen van strenge maatregelen!

Vordering van Tilly:

Tilly vordert, kort samengevat, dat Conny wordt verplicht tot het vergoeden van een dode struik ad € 99,95, tot het weghalen van camera’s en verder wordt verboden tot het gebruik van een gasbrander tegen onkruid, het beroeren van het groen van Tilly (zowel voor als achter) en tenslotte dat een contact- en treiterverbod wordt opgelegd, alles op straffe van een boete.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Partijen zijn sinds 2010 buren van elkaar. Aanvankelijk ging dat goed, maar in 2015 ontstond een ruzie die dusdanig is geëscaleerd, dat de Rijdende Rechter is benaderd. Die heeft op 21 september 2016 een bindend advies gegeven, waarin op een aantal strijdpunten werd beslist. Dat heeft helaas niet geleid tot een einde van de ruzie. Partijen blijken nog steeds verwikkeld in de nodige onenigheid. Conny klaagt over voortgaand getreiter en gestalk, vernielingen, harde muziek en luid meezingen. Tilly klaagt eveneens over voortgaand getreiter en gestalk, waaronder geluidsoverlast, camera’s en een vernielde struik. Ook maakt Tilly zich zorgen over het verdelgen van onkruid door Conny met behulp van een gasbrander. Beide partijen willen dat er een contact- en treiterverbod komt.

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten.

In deze zaak mag worden uitgegaan van de volgens feiten, die voldoende zijn komen vast te staan.

  1. Partijen zijn elkaars buren. Conny woont op XXX en Tilly woont op XXX te Lelystad. Partijen huren van dezelfde verhuurder, woningstichting Centrada. Het betreft woningen, bedoeld voor senioren, zoals Tilly. Conny heeft kennelijk vanwege haar beperking ook een dergelijke woning toegewezen gekregen.
  2. Aanvankelijk gingen partijen vriendschappelijk met elkaar om. Ze zijn zelfs samen op vakantie geweest naar Ameland. In 2015 ontstond er echter ruzie over een kleinigheid, die volledig is geëscaleerd.
  3. In of omstreeks 2010 heeft Conny vuurwerk gegooid in de richting van de tuin van een achterbuurman, uit ergernis over hanengekraai. Tilly stond daarbij, maar heeft niet ingegrepen. Vervolgens is brand ontstaan die door de brandweer is geblust. Op advies van Tilly heeft Conny het bewijs van haar daad, te weten overgebleven vuurwerk, verdonkeremaand.
  4. Volgens artikel 6.4 van hier toepasselijke huurreglement moeten huurders

het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt. Volgens artikel 6.6 moeten huurders ervoor zorgdragen dat aan omwonenden geen hinder of overlast van welke aard ook wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.

  1. Op 21 september 2016 heeft de rijdende rechter in zijn op verzoek van partijen gegeven bindend advies op een aantal geschilpunten beslist, waaronder geluidsoverlast.
  2. Daarna heeft Conny een schroef gedraaid in een boompje van Tilly, dat inmiddels dood is. Beide partijen zijn herrie blijven maken (TV, CD speler, radio), naar hun zeggen als reactie op herrie veroorzaakt door de ander. Conny heeft een geluidsbox, na verwijdering van vloerbedekking, rechtstreeks op de betonnen ondervloer geplaatst, wat doorklinken van in het bijzonder bastonen tot gevolg heeft.

Inhoudelijke beoordeling.

Partijen betichten elkaar van voortdurend stalken en treiteren, waarmee gedoeld wordt op geluidsoverlast, rommel gooien, groen en andere zaken vernielen, gluren en camera’s.

Daarover wordt als volgt geoordeeld.

Om te beginnen moet er nu onmiddellijk een einde komen aan het kinderachtige herrie maken om de ander dwars te zitten. Het excuus dat de ander is begonnen kan daar niet aan afdoen. Wie zich toch weer misdraagt moet een fikse boete betalen aan de tegenpartij. Zingen in huis mag echter wel.

In dat verband moet Conny haar geluidsboxen binnen een week na vandaag op een voldoende isolerende ondergrond plaatsen, zoals rubber. Zo niet, dan wordt weer een boete verbeurd aan de tegenpartij.

Niet bewezen is dat Tilly zich heeft vergrepen aan groen of andere eigendommen van Conny. De door laatstgenoemde geuite vermoedens zijn nergens op gebaseerd. Wel bewezen is dat Conny een schroef heeft gedraaid in een boompje van Tilly. Dat was uiteraard onrechtmatig, maar onvoldoende is gebleken dat het boompje daardoor is dood gegaan. Van schadevergoeding kan dus geen sprake zijn. Ik vond het wel verstandig om beide partijen een met een boetebepaling kracht bijgezet verbod om te vernielen op te leggen. Dat moet een hoge boete zijn, want de pakkans is gering.

Dat Tilly af en toe zou gluren mag misschien waar zijn, maar dat is niet verboden, zolang ze daarvoor niet de tuin van Conny betreedt. Omgekeerd mag Conny haar camera’s houden, nu deze (inmiddels) geen zicht meer geven op de tuin van Tilly.

Blijft over de kwestie van de gasbrander. Ik vind het inderdaad gevaarlijk, als Conny daarmee te dicht in de buurt van de schutting komt. Die kan zomaar vlamvatten, zoals in 2010 is gebeurd met het erf van de achterbuurman, toen Conny daar vuurwerk op gooide. Conny moet daarom minstens een meter uit de buurt van die schutting blijven, met die gasbrander.

Wat mij brengt op een afsluitende opmerking. Beide dames kunnen niet naast elkaar blijven wonen. Conny kan niet op tegen de spanningen, die daar in de straat heersen. Naar mijn eigen waarneming, hebben meerdere buren ruzie met elkaar, waar Conny (die erg beïnvloedbaar voorkomt) in wordt meegezogen. Als geen verandering komt in de bestaande situatie, vrees ik voor een agressieve afloop. Ik hoop dan ook dat de sociale verhuurder (Centrada) haar verantwoordelijkheid neemt en de nodige maatregelen neemt om verdere escalatie te voorkomen. Om zeker te zijn, dat dit verzoek de verhuurder bereikt, zal een afschrift van dit bindend advies aan Centrada worden toegestuurd.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

a. Het wordt partijen met onmiddellijke ingang verboden om dusdanig hard geluid in hun woning te produceren (TV, CD speler, radio e.d.) dat dit hoorbaar is in de naastgelegen woning van de andere partij. Bij overtreding verbeurt de schuldige partij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de andere partij een boete van € 100 per keer, met een maximum van €5.000. Zingen mag.

b. Conny moet haar geluidsbox(en) binnen een week na vandaag op een behoorlijk geïsoleerde ondergrond plaatsen, zoals tapijt of rubber. Indien Conny dat niet (tijdig) doet verbeurt zij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Tilly een boete van € 100 per dag dat zij in overtreding is, met een maximum van € 5.000.

c. Partijen worden met onmiddellijke ingang verboden om welke groenvoorziening of ander eigendom dan ook van de ander te vernielen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de schuldige partij van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan de andere partij een boete van € 500 per keer, met een maximum van € 10.000.

d. Conny wordt met onmiddellijke ingang verboden een gasbrander te gebruiken binnen een meter van de schutting. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Conny van rechtswege (geen aanmaning nodig) aan Tilly een boete van € 250 per keer, met een maximum van € 10.000.

 

Woningstichting Centrada wordt dringend verzocht partijen fysiek uit elkaar te halen.

Het over en weer mogelijk meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Lelystad op 6 juni 2018.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op 6 juni 2018.