Volledige uitspraak Haarlem

by Mr Frank Visser | oktober 3, 2017 | 0 Comments
Volledige uitspraak Haarlem

Datum mondelinge uitspraak: 11 juli 2017

Plaats uitspraak: Haarlem

(onder voorbehoud van mogelijke vergissingen en verschrijvingen)

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Sonja van Gils

te: Haarlem

bijgestaan door haar zoon Bryan,

verder te noemen: Familie van Gils

tegen:

Henk en Tippie Wesseling

te: Haarlem

verder te noemen Familie Wesseling,

gegeven door mr. F.M.Visser.

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Familie van Gils is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Familie Wesseling opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 11 juli 2017, welke is gehouden te Haarlem.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar het in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij waren tevens aanwezig P. v.d. Tor en ing. E. Roelofsen als deskundigen. Bij die gelegenheid is het water in het in deze procedure bedoelde zwembad bemonsterd en zijn geluidtests gedaan. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundigen hebben mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

De vordering van Familie van Gils.

Familie van Gils vordert, kort gezegd, dat Familie Wesseling de in deze procedure bedoelde boom verwijdert.

De tegenvordering vordering van Familie Wesseling.

Familie Wesseling vordert, kort gezegd, dat Familie van Gils de in deze procedure bedoelde schutting terugbrengt in de oude staat en de partytent verwijdert. Daarnaast wil Familie Wesseling dat de in deze procedure bedoelde boom blijft staan.

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Er is een conflict gerezen over een in de achtertuin van Familie Wesseling staande boom, over de tussen de achtertuinen van partijen staande schutting en over een in de achtertuin van Familie van Gils aanwezige partytent, dit laatste mede in verband met volgens Familie Wesseling ondervonden geluidsoverlast.

Beoordeling van het geschil.

Feiten.

In deze zaak zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan.

  1. Familie van Gils huurt sinds 2002 de woning met achtertuin staande en gelegen te Haarlem aan de Potgieterstraat 56, kadastraal bekend als gemeente Haarlem II sector P nummer 3734.
  2. Familie Wesseling huurt sinds 2002 de daarnaast gelegen woning aan de Potgieterstraat 54, kadastraal bekend als gemeente Haarlem II sector P nummer 3735.
  3. Partijen huren van dezelfde verhuurder. Volgens de toepasselijke verhuurvoorwaarden mogen partijen geen overlast of hinder, ‘in de ruimste zin des woords,’ toebrengen aan omwonenden.
  4. Kort na aanvang van de huur heeft Familie Wesseling een boom in haar achtertuin geplant, te weten een Valse Acacia (Robina pseudoacacia). Vanaf het midden van de voet gemeten is de afstand tot de erfafscheiding ongeveer 1.80 meter.
  5. Eveneens kort na aanvang van de huur hebben partijen in goed overleg samen een schutting op de erfgrens tussen hun achtertuinen geplaatst van (aan de uiteinden) ongeveer 1.80 meter hoog. Het betreft een zogenaamde ‘doorwaaischutting’ die in het midden ongeveer 30 centimeter lager is dan aan de kanten. Bovendien zijn de planken zo bevestigd, dat er wind doorheen kan waaien. Nadat onmin was gerezen over gesteld gluren door mevrouw Wesseling heeft Familie van Gils deze schutting echter eigenmachtig, aan haar kant, aan de bovenzijde dichtgetimmerd, waarna zij daartegen aan haar kant ook nog een groot zeil heeft aangebracht. Daardoor kan de wind niet meer, zoals voorheen, vrij doorwaaien. De schutting is inmiddels labiel geworden. Palen zijn verrot.
  6. Een aantal jaren geleden heeft Familie van Gils een partytent, tegen de achtergevel van haar woning, in haar achtertuin geplaatst. Deze partytent blijft het gehele jaar door staan, is gemeubileerd en voorzien van uitgebreide barbecuevoorzieningen, met inbegrip van een afzuigkap.
  7. In of omstreeks 2014 heeft Familie van Gils bovendien een zwembad in haar achtertuin geplaatst, die vooral veelvuldig wordt gebruikt door buurtkinderen.

Toepasselijke wettelijke regels.

Volgens het bepaalde in artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek is het verboden dusdanige burenhinder te veroorzaken, dat dit onrechtmatig is in de zin van artikel 6.162 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens het bepaalde in artikel 5.42 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is het verboden om binnen een bepaalde minimum afstand van de erfgrens met de buren bomen te hebben. In de gemeente Haarlem geldt volgens de geldende bomenverordening als minimale afstand 0,5 meter.

Volgens het bepaalde in artikel 5.62 van het Burgerlijk Wetboek is een op de erfgrens geplaatste, vrijstaande schutting, mandelig. Volgens artikel 5.67 van het Burgerlijk Wetboek mag elke buur weliswaar aan de eigen kant iets ophangen of bevestigen, maar daardoor mag geen afbreuk worden gedaan aan het bestaande karakter van de schutting. Volgens artikel 5.65 van het Burgerlijk Wetboek moeten beide buren die schutting gezamenlijk onderhouden en zo nodig vernieuwen.

Verslag van de deskundigen.

Deskundige Roelofsen heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

De afstand van de slaapkamer van Familie Wesseling tot de partytent is slechts een paar meter. Als in de partytent gezellig wordt gepraat en muziek wordt (af)gespeeld, levert dat in de slaapkamer van Familie Wesseling (bij open raam) meer dan 50dB aan geluid op. Dat is teveel voor een normale nachtrust. Het is daarom zeer aannemelijk, dat Familie Wesseling daarvan niet kan slapen.

Deskundige V.d. Tor heeft, kort samengevat en voor zover thans van belang, het volgende laten weten.

De gemeten pH waarde van het zwamwater is veel te hoog. Daardoor wordt de overigens te lage Cl waarde volledig ongedaan gemaakt. Dat betekent dat algengroei wegens gebrek aan desinfectie vrij spel heeft. Dat is de reden, dat het zwemwater groen wordt. Dat heeft niets te maken met in het zwembad vallende bladeren. Die kunnen overigens heel gemakkelijk met een zogenaamde skimmer uit het zwembad worden verwijderd.

Inhoudelijk oordeel.

Burenrecht voor huurders.

Hoewel het burenrecht in beginsel alleen geldt voor eigenaren van naburige percelen grond, kunnen en mogen ook huurders volgens vaste rechtspraak daaraan rechten en plichten ontlenen, voor zover de betreffende regel zich daartegen niet verzet en de verhuurder in het proces is betrokken, dan wel heeft laten blijken daartegen geen bezwaar te hebben. De verhuurder heeft desgevraagd inderdaad laten weten, daar geen bezwaar tegen te hebben.

De boom.

Ook het recht, om verwijdering te vorderen van een te dicht op de erfgrens geplante boom, kan door de huurder van een buurperceel worden ingeroepen.

De in deze procedure bedoelde boom staat echter ruim binnen de in de gemeente Haarlem geldende minimum afstand van de erfgrens, zodat de vordering van Familie van Gils om die reden als ongegrond moet worden afgewezen.

Deze boom levert evenmin dusdanige overlast op, dat dit als onrechtmatige burenhinder moet worden aangemerkt, zoals bedoeld in de artikelen 5.37 en 6.162 van het Burgerlijk Wetboek. De door Familie van Gils aangevoerde bladoverlast is schromelijk overdreven. Enige bladoverlast hebben buren van elkaar te accepteren. Volgens de deskundige heeft de algenvorming in het zwembad van Familie van Gils niets te maken met die bladeren. Deze kunnen overigens heel gemakkelijk met een skimmer worden verwijderd. Het probleem met het zwemwater wordt veroorzaakt door een verkeerde en/of onvoldoende behandeling daarvan.

Samenvattend mag de boom blijven staan. Wel zal Familie Wesseling die boom minimaal éénmaal per jaar behoorlijk moeten (laten) snoeien, zodat deze niet over de erfgrens heen groeit.

De schutting.

Nadat partijen samen een schutting op de erfgrens hadden geplaatst, werd deze mandelig in de zin van de wet. Weliswaar mocht Familie van Gils aan haar kant best wat tegen die schutting aanhangen, maar dat mocht niet zover gaan, dat het bestaande karakter van die schutting werd veranderd. Dat heeft Familie van Gils toch gedaan, want nadat zij het verlaagde deel had dichtgetimmerd en ook nog een groot zeil tegen die schutting had gehangen, was van een doorwaaischutting natuurlijk geen sprake meer. Dat dit was gebeurd om gluren tegen te gaan levert geen rechtvaardiging op, al was het maar dat dit effect ook had kunnen worden bereikt door het planten van een paar hoge struiken.

Eigenlijk zou Familie van Gils de schutting in oude staat moeten herstellen, zoals gevorderd. Ik vind dat echter geen praktische en redelijke oplossing. Om te beginnen is de schutting inmiddels toe aan vervanging, zodat het weinig zin heeft daaraan nog veranderingen aan te brengen. Bovendien komt het me voor, dat een schutting in dit geval niet hoog genoeg kan zijn, zodat het voor de hand ligt de nieuwe schutting tot maximaal 2.00 meter hoog op te trekken. Volgens de wet moeten beide partijen daaraan voor de helft meebetalen. Alles zoals hierna nader te bepalen.

Geluidsoverlast partytent.

Het stond en staat Familie van Gils vrij om een partytent in haar tuin te plaatsen, zeker nu de verhuurder (zoals nog is gebleken) daar geen bezwaar tegen heeft. Dat zelfde geldt overigens voor het zwembad. Het enkele feit, dat Familie Wesseling het aanzicht niet mooi vindt, kan niet tot een andere beslissing leiden.

Dat betekent echter niet dat het Familie van Gils vrijstaat om in en rondom die tent tot in de late uurtjes zoveel geluid te produceren, dat daardoor de nachtrust van Familie Wesseling wordt verstoord. Ik acht voldoende aannemelijk geworden, dat dit toch regelmatig gebeurt. Nu partijen daarover klaarblijkelijk zelf geen afspraken kunnen en/of willen maken, zit er niets anders op dan dat ik de grenzen aangeef. Ik zal volstaan met het aangeven van de door Familie van Gils in acht te nemen stilteperiodes, gedurende welke zij en haar bezoekers, in haar achtertuin, geen voor de buren hoorbare muziek mag (af)spelen en geen gesprekken mag voeren, behalve op fluistertoon.

De volgende stilteperiodes worden vastgesteld:

Maandag tot en met zondag: van 22.00 tot 10.00 uur.

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Familie van Gils.

De vordering wordt afgewezen.

Voor wat betreft de tegenvordering van Familie Wesseling.

Het wordt Familie van Gils met ingang van morgen verboden om vanaf 22.00 uur in de avond tot 10.00 uur in de ochtend in haar achtertuin voor de buren hoorbare muziek te (doen) (af)spelen en/of gesprekken te (laten) voeren, behalve indien deze op fluistertoon worden gevoerd. Indien Familie van Gils dit verbod overtreedt dan verbeurt Sonja van Gils een van rechtswege onmiddellijk opeisbare (geen aanmaning nodig) boete van € 100,– per overtreding aan Familie Wesseling, met een maximum van € 10.000,–.

Partijen zijn verplicht om de bestaande schutting in de achtertuin te vervangen door een nieuwe schutting van 2.00 meter hoogte. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over de uitvoering van het voorgaande, dan beslist de secretaris van mr. Frank Visser, welke laatste beslissing wordt geacht onderdeel uit te maken van dit bindend advies.

Partijen dragen ieder de helft van de kosten van deze nieuwe schutting. Wanneer één partij niet betaalt, kan de andere partij deze kosten voorschieten en is de niet betalende partij verplicht om haar aandeel binnen veertien dagen na facturering aan de andere partij te betalen, bij gebreke waarvan daarover bovendien de wettelijke rente vanaf de factuurdatum is verschuldigd.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M. Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Haarlem op 11 juli 2017.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S.T. Terstegge als secretaris op  14 juli 2017.

Mr. S.T. Terstegge                                                                           Mr. F.M. Visser