Volledige uitspraak Almere

by Mr Frank Visser | augustus 16, 2017 | 0 Comments
Volledige uitspraak Almere

  Mr. Frank Visser doet uitspraak

 

Datum mondelinge uitspraak: 2 april 2017

Plaats uitspraak: Almere

(Onder voorbehoud van mogelijke fouten en verschrijvingen )

 

Bindend Advies.

In het geschil tussen:

Jolanda Koelewijn-Jager

te: Almere

verder te noemen: Koelewijn,

 

tegen:

 

Anita Peters

te: Almere

verder te noemen Peters,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

De procedure.

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

De vordering van Koelewijn is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Peters opgenomen.

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 2 april 2017, welke is gehouden te Almere.

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig Jeroen Gulien (Hunt Ongedierte Control) als deskundige. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht.

De deskundige heeft mondeling verslag uitgebracht.

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

De vordering van Koelewijn.

Koelewijn vordert, kort gezegd, dat Peters haar achtertuin opruimt, ophoogt en geen overlast van ongedierte (muizen en spinnen) meer veroorzaakt.

 

De tegenvordering vordering van Peters.

Peters vordert, kort gezegd, dat Koelewijn ophoudt met haar belasteren en bespioneren, een einde maakt aan de door haar overkapping veroorzaakte wateroverlast, geen geluidsoverlast meer veroorzaakt en geen contact meer met haar zoekt.

 

Het conflict (artikel 14 lid 2 van het reglement ).

Het conflict dat partijen verdeeld houdt laat zich kort samengevat als volgt omschrijven.

Nadat een vriendschappelijke burenrelatie tot een einde is gekomen, maken partijen ruzie over de staat van onderhoud van de tuin van Peters en over door partijen over en weer gestelde overlast en/of hinderlijke gedragingen.

 

Beoordeling van het geschil.

Vaststaande feiten

In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan.

  1. Koelewijn is (mede)huurder van de woning met tuin staande en gelegen aan de Rosmolenstraat 27 te Almere. Peters is eigenaar van de naastgelegen woning met tuin aan de Rosmolenstraat 25.
  2. De aan elkaar grenzende achtertuinen van partijen worden gescheiden door een door Koelewijn geplaatste schutting.
  3. Koelewijn heeft aan de achterzijde van haar woning een overkapping aangebracht, met goot.

 

Onderhoud van de tuin van Peters

In beginsel is het aan Peters om te bepalen of en zo ja, hoe zij haar tuin onderhoudt. Uit het bepaalde in artikel 1a van de Woningwet en artikel 7.21 van het Bouwbesluit volgt echter, dat deze tuin niet zo verwaarloosd mag worden, dat daardoor gevaar voor de gezondheid of veiligheid wordt veroorzaakt. Volgens een uitspraak van de rechtbank te Rotterdam  (vindplaats ECLI:NL:RBROT:2013:BZ2452) moet het begrip hinder in dit verband tamelijk ruim worden opgevat. Deze publiekrechtelijke regeling heeft mede tot doel de belangen van de buren van Peters te beschermen.

Daarover wordt in dit geval als volgt geoordeeld.

De achtertuin van Peters ziet er inderdaad zwaar verwaarloosd uit en is bovendien bezaaid met puin en ander (bouw)afval. De deskundige heeft geconcludeerd, dat de tuin in deze staat zeer aantrekkelijk is voor ongedierte, zoals muizen en ratten. Weliswaar is nu nog geen sprake van een ongedierteplaag, maar bij voortduring van de huidige situatie is de kans groot dat dit alsnog gebeurt, waarna het lastig wordt het ongedierte te verwijderen. Ik neem die conclusie over en stel vast, dat in deze zaak inderdaad sprake is van gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van omwonenden, waaronder Koelewijn en dus van een onrechtmatige toestand. Ten overvloede wordt daarbij nog aangetekend, dat ik zelf heb mogen ervaren, dat je bijzonder goed moet opletten om daar niet te vallen en je te verwonden. Daardoor lopen behalve Peters zelf, ook anderen (meer in het bijzonder kinderen) gevaar. Dit temeer, omdat deze zonder al teveel moeite de tuin achterom kunnen bereiken.

Dit onderdeel van de vordering moet dus worden toegewezen en ik zal Peters daarom verplichten om de in deze procedure bedoelde achtertuin dusdanig te fatsoeneren, dat deze ontdaan wordt en blijft van bouw- groen- en ander afval, evenals van extreme wildgroei.

Ophogen van de achtertuin van Peters

De achtertuin van Peters is inderdaad verzakt, wat in Almere overigens niet abnormaal is. Anders dan door Koelewijn aangenomen, bestaat er echter geen juridische verplichting voor Peters om deze tuin daarom, op te hogen. Alleen Peters heeft last van het door de verzakte grond veroorzaakte niveauverschil met haar woning en die van het wel opgehoogde, aangrenzende erf van Koelewijn. Dat Koelewijn daardoor niet in staat is haar schutting behoorlijk op eigen grond te verankeren, is niet waar. Dat is een kwestie van voldoende diep palen slaan. Dit onderdeel van de vordering moet dus worden afgewezen.

De overkapping van Koelewijn

Ik heb geconstateerd dat de dakgoot aan de overkapping van Koelewijn onvoldoende in staat is om het via die overkapping aflopende regenwater behoorlijk te verwerken. Weliswaar valt het meeste overtollige water in de tuin van Koelewijn zelf, maar dat neemt niet weg dat ook Peters daarvan overlast ondervindt en dat Koelewijn dat dus zal moeten verhelpen. Dit onderdeel van de tegenvordering moet dus worden toegewezen.

Geluidsoverlast.

Er is geen enkel bewijs dat Koelewijn zich schuldig maakt aan het structureel veroorzaken van onaanvaardbare geluidsoverlast. De heer Viktor Brand heeft samen met Koelewijn een flinke ruzie nagespeeld in haar woning. Ik heb daarvan, zittend in de huiskamer van Peters, vrijwel niets gehoord. Overigens moeten buren gewone leef geluiden, zoals heel af en toe veroorzaakt door een kortdurende, echtelijke ruzie, van elkaar dulden. Dat geldt ook voor het af en toe dichtklappen van een deur en het nu en dan afspelen van muziek, vooral als dit buiten de voor de slaap bestemde uren gebeurt. Dit onderdeel van de tegenvordering moet dus worden afgewezen.

Hinderlijke gedragingen

Koelewijn wordt door Peters beschuldigd van roddelen, zoeken in haar vuilcontainer, gluren en ongewenste meldingen op Facebook. Dat zou inderdaad onrechtmatig zijn, vooral als het stelselmatig gebeurt. Peters heeft een en ander echter met kracht ontkend, waarna Koelewijn geen bewijs heeft geleverd van de juistheid van haar beschuldigingen. Dat betekent dat de tegenvordering daarom ook op dit onderdeel moet worden afgewezen.

Contactverbod

Voor het opleggen van een contactverbod bestaat geen reden, nu beide partijen hebben laten blijken geen contact meer met elkaar te willen hebben. Ik ga ervan uit, dat zij dit ook menen.

Tijdsbeding

Ik ga ervan uit, dat partijen zo snel mogelijk aan deze beslissing zullen voldoen. Voor de goede orde wordt daarbij echter wel bepaald, dat dit voor 1 juni 2017 moet gebeuren. Ik zal geen gebruikmaken van mijn bevoegdheid een en ander af te dwingen met een boete, omdat ik de onderlinge verhouding tussen partijen daardoor niet verder wil belasten. Dat neemt niet weg, dat deze uitspraak bindend is en blijft!

Eindoordeel

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat op de vordering en de tegenvordering als volgt moet worden beslist.

B E S L I S S I N G

Voor wat betreft de vordering van Koelewijn en de tegenvordering van Peters.

Peters wordt verplicht om haar in deze procedure bedoelde achtertuin dusdanig te fatsoeneren, dat deze ontdaan wordt en blijft van bouw- groen- en ander afval, evenals van extreme wildgroei.

Koelewijn wordt verplicht om de afwatering van haar in deze procedure bedoeld afdak dusdanig te veranderen, dat daarvan geen hemelwater meer de achtertuin van Peters inloopt.

Een ander moet uiterlijk voor 1 juni 2017 gebeuren.

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Almere op 2 april 2017.

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op  4 april 2017.