Volledige uitspraak De Groot-Koc (schutting, regenpijp etc)

by Mr Frank Visser | april 12, 2017 | 0 Comments
Volledige uitspraak De Groot-Koc (schutting, regenpijp etc)

Mr. Frank Visser doet uitspraak

(Onder voorbehoud van mogelijke fouten en verschrijvingen )

Datum mondelinge uitspraak: 14 februari 2017

Plaats uitspraak: Leiderdorp

 

Bindend Advies.

 

 

In het geschil tussen:

 

Hendrik Gustavus de Groot

bijgestaan door zijn dochter

te: Leiden

verder te noemen: De Groot,

 

tegen:

 

Nurettin Koç en Sabire Sucu

te: Leiden

verder te noemen Koç,

 

gegeven door mr. F.M.Visser.

 

 

(Schriftelijke uitwerking ex artikel 14 lid 4 Reglement)

 

 

De procedure.

 

Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een bindend advies op basis van het ‘Reglement Bindend Advies Mr. Frank Visser doet uitspraak’ editie november 2015 te doen beslechten.

 

De vordering van De Groot is opgenomen in de bindend advies overeen­komst. Daarin is ook een tegenvordering van Koç opgenomen.

 

Mr. Frank Visser heeft kennis genomen van alle door par­tij­en overgelegde stukken.

 

Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 14 februari 2017, welke is gehouden te Leiderdorp.

 

Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.

 

Voorafgaande daaraan heeft mr. Frank Visser zich begeven naar de in deze procedure bedoelde percelen en heeft hij deze in het bijzijn van partijen bezich­tigd. Daarbij was tevens aanwezig ing. P. Borgers (De HuizenArts) als deskundige. De relevante kadastrale grens (landmeter Schaap) is gereconstrueerd door het kadaster. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te maken.

 

Partijen zijn op de hoorzitting verschenen en hebben hun standpunten toege­licht. Daarbij heeft De Groot zijn vordering verminderd.

 

De deskundige en de landmeter hebben mondeling verslag uitgebracht.

 

Hierna is mondeling uitspraak gedaan.

 

 

De vordering van De Groot.

 

De Groot vordert na vermindering van eis, kort gezegd, dat de in deze procedure bedoelde schutting wordt terugplaatst tot op de erfgrens, dat de lekkende regenpijp en de daardoor veroorzaakte schade deugdelijk worden hersteld, met vergoeding van de kosten van het kadaster ad € 495 en excuses/rectificatie.

 

 

De tegenvordering vordering van Koç.

 

Koç vordert, kort gezegd, dat De Groot de in deze procedure bedoelde boom uit diens achtertuin verwijdert.

 

 

Vaststaande feiten.

 

In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan.

 

  1. De Groot is sinds 1962 eigenaar van een perceel grond met woonhuis, staande en gelegen te Leiden aan de Ravelstraat 4, kadastraal bekend als gemeente Leiden sectie O nummer 2583. Koç is sinds 2009 eigenaar van het daarnaast gelegen perceel grond met woonhuis, staande en gelegen aan de Debussystraat 39 te Leiden, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie O nummer 2584. Beide woonhuizen zijn gespiegeld gelegen, wat betekent dat de voordeur van De Groot uitkomt in de Ravelstraat en die van Koç in de Debussystraat. De achtertuin van De Groot grenst aan de voortuin van Koç.
  2. Beide woonhuizen maken deel uit van een blok van 10 percelen waarvoor in 1962 een aantal erfdienstbaarheden over en weer is gevestigd. Een van die erfdienstbaarheden betreft de afvoer van regenwater via goten, leidingen, putten en riolen. Hoewel het onderhoud en de vervanging daarvan in beginsel bij de perceeleigenaren (lijdende erven) is neergelegd, is een uitzondering gemaakt voor die gevallen, waarin ook de buren (heersende erven) daarvan gebruik maken. In dat geval moet ieder voor de helft bijdragen in onderhoud en vervanging.
  3. In 2002 is door Koç, na overleg met De Groot, een schutting geplaatst tussen de voortuin van Koç en de achtertuin van De Groot. Dit waar voorheen een lage heg stond. De regenpijp bleef aan de kant van De Groot.
  4. In 2009 werden er ratten gesignaleerd in de verwaarloosde tuin van De Groot. Die is toen schoongemaakt. Kort daarop heeft Koç nog klimop van de gevel verwijderd. Bij die gelegenheid bleek de regenpijp beschadigd. Verder heeft De Groot toen aan Koç laten weten, dat de schutting op zijn grond stond en moest worden teruggeplaatst.
  5. In 2014 heeft De Groot de kadastrale erfgrens laten reconstrueren. In 2016 is Koç via de advocaat van De Groot gesommeerd de schutting terug te plaatsten tot op de erfgrens en om de regenpijp te herstellen. Daarop heeft Koç iets terug (vooralsnog provisorisch) een nieuwe schutting geplaatst en heeft hij enig herstelwerk aan de regenpijp verricht.
  6. In de achtertuin van De Groot staat, gemeten vanaf het midden van de voet, op ongeveer 70 centimeter afstand van de erfgrens een hoge boom.

 

 

Beoordeling van het geschil.

 

De schutting

 

Nu gesteld noch gebleken is, dat de door het kadaster uitgevoerde reconstructie van de in deze procedure relevante erfgrens niet zou overeenkomen met de werkelijke eigendomsverhoudingen, moet om te beginnen worden vastgesteld dat de door Koç provisorisch geplaatste nieuwe schutting (nog steeds) niet goed staat. Niets staat eraan in de weg dat Koç, zoals hij tijdens de hoorzitting ook heeft toegezegd, de nieuwe schutting nu precies op de erfgrens plaatst. Daarbij moet mogelijk grensoverschrijdende bestrating worden verwijderd.

 

Volgens het bepaalde in artikel 5.40 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek had en heeft Koç er echter recht op, dat De Groot alsnog voor de helft meebetaalt aan die op de erfgrens te plaatsen en dus mandelige schutting. Daarop wordt hierna teruggekomen.

 

De regenpijp

 

Gebleken dat de in deze procedure bedoelde regenpijp ook na de door Koç uitgevoerde herstelwerkzaamheden nog altijd niet goed functioneert. De aansluiting op het riool is niet goed, waardoor grond is ingespeld waardoor er een verstopping is ontstaan. Dat moet alsnog deugdelijk door De Groot worden hersteld/vernieuwd/ontstopt.

 

Anders dan door De Groot aangevoerd, is niet is komen vast te staan dat deze schade is ontstaan door een krachtige inwerking van de door Koç in 2002 geplaatste schutting op de regenpijp. Het zou kunnen, maar meer ook niet. Een regenpijp van meer dan 50 jaar oud kan door meerdere oorzaken defect raken. Dat betekent dat Koç al op die grond niet kan worden verplicht om alle kosten van herstel/vervanging te dragen en dat Koç evenmin aansprakelijk is voor mogelijke vervolgschade, die door de deskundige overigens niet is vastgesteld.

 

Omdat die regenpijp mede dient voor afvoer van regenwater vanaf het dak van Koç, moet laatstgenoemde echter wel voor de helft meebetalen aan herstel/vervanging/ontstopping. Dat volgt immers uit de hiervoor onder 2. aangehaalde erfdienstbaarheid.

 

Gesloten beurzen

 

Het komt mij praktisch en redelijk voor de bijdrage van De Groot in de schutting en de bijdrage van Koç in de regenpijp met elkaar te verrekenen, zodat de zaak financieel met gesloten beurzen kan worden afgedaan.

 

 

De boom

 

In de Bomenverordening Leiden 2015 is in artikel 14 als volgt bepaald. ‘De afstand van de erfgrenslijn als bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is voor bomen vastgesteld op 0,5 meter (50 cm.) en voor heesters en heggen op 0,0 m. (0 cm).’

 

De in deze procedure bedoelde boom staat, vanuit het midden van de voet gemeten, op ongeveer 70 centimeter van de erfgrens. Dat blijft dus binnen de grenzen van de wet. De door De Groot aangevoerde verjaring is dus niet aan de orde.

 

Verwijdering van deze boom kan daarom alleen met succes worden gevorderd, als de boom in kwestie onaanvaardbare overlast oplevert. Dat is naar mijn oordeel niet het geval. De door Koç bedoelde bloesemblaadjes en bladafval zullen ongetwijfeld hinderlijk zijn, maar dat is onvoldoende om De Groot het recht te ontnemen deze boom daar te laten staan. In dat verband is belangrijk, dat deze boom niet of nauwelijks zonlicht aan de tuin van Koç ontneemt.

 

 

Kosten van het kadaster

Niet valt in te zien op welke grond Koç zou moeten (mee)betalen voor de eerder in opdracht van De Groot en buiten aanwezigheid van Koç uitgevoerde grensreconstructie.

 

Excuses/rectificatie

 

Onvoldoende aannemelijk is geworden dat door of namens Koç uitlatingen zijn gedaan die rechtens aanleiding rectificatie en/of (als dat al mogelijk is) gedwongen excuses.

 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden beslist.

 

 

B E S L I S S I N G

 

Voor wat betreft de vordering en de tegenvordering.

 

Voor recht wordt verklaard dat de door het kadaster gereconstrueerde kadastrale erfgrens overeenkomt met de werkelijke eigendomsverhoudingen.

 

Koç wordt verplicht om de in deze procedure bedoelde schutting binnen 6 weken na vandaag op de erfgrens te plaatsen, met wegneming van mogelijk grensoverschrijdend tegelwerk.

 

De Groot wordt verplicht om de in deze procedure bedoelde regenpijp met aansluiting op het riool binnen 6 weken na vandaag deugdelijk te herstellen/vernieuwen/ontstoppen.

 

Indien partijen, of één van hen, niet tijdig geheel voldoen aan de hiervoor vastgestelde verplichtingen, verbeurt hij van rechtswege een boete aan de andere partij van € 25—per dag dat daaraan niet geheel is voldaan, met een maximum van € 5.000,–.

 

Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

 

Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als bindend adviseur en mondeling uitgespro­ken te Leiderdorp op 14 februari 2017.

 

 

Deze schriftelijke uitwerking van het bindend advies is ondertekend door mr. Frank Visser als bindend adviseur en mr. S. Terstegge als secretaris op  14 februari 2017.

 

 

 

 

Mr. S. Terstegge                                                                               Mr. F.M. Visser